Bazilika

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bola postavená v roku 1908 ako jednoloďový chrám. Za politicky ťažkej situácie pre Gréckokatolícku cirkev sa podarilo v rokoch 1981 – 1984 urobiť generálnu opravu chrámu. Autorom vnútornej maľby, vitrážnych okien, bohostánku a ikon vo svätyni je akademický maliar Mikuláš Klimčák.

Slávnostné vyhlásenie tohto pútnického chrámu za Baziliku minor sa uskutočnilo 27. -28. augusta 1988 na slávnostných bohoslužbách počas hlavnej púte. Urobil tak vtedajší prešovský ordinár Mons. Ján Hirka. V rokoch 2007 – 2009 bola bazilika rozšírená o dve bočné lode  – pravá slúži aj ako farská kaplnka, preto v nej bol inštalovaný zreštaurovaný historický barokový ikonostas a oltár z Chrámu sv. Paraskevy z Novej Polianky z roku 1766.

9. júna 2010 bola Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine pričlenená zvláštnym Putom duchovného príbuzenstva k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov.

V júli 2013, pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia miestneho chrámu za baziliku minor, bazilika dostala nový šat v podobe rozmerných mozaík Božieho milosrdenstva, svätého Jána Pavla II., blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu, rehoľného kňaza mučeníka Metoda Dominika Trčku, svadby v Káne Galilejskej , milosrdného Samaritána a sv. sestry Faustíny. Ich autorom je o. Kamil Dráb CSsR.

Súčasťou baziliky sú od roku 2013 aj relikvie všetkých spomínaných svätých a blahoslavených, ktoré sú inštalované priamo v mozaikách.

V roku 2014 bol upravený terén, kde stáli maštale bývalého JRD. Ide o spevnenú plochu, ktorá pri rôznych pútiach slúži ako parkovisko. Zároveň sa začalo s obnovou ľutinskej hory, a to Kaplnky sv. Anny, ktorá bola zrekonštruovaná vďaka iniciatíve starostky obce Olejníkov, a zároveň bola zrekoštruovaná aj Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

O rok neskôr, v jari 2015, ľutinská hora začala zažívať komplexnú opravu. Liturgický priestor, ktorý bol do toho času nedokončený, dostal novú podobu. Vynímajú sa nad ním tri kupoly, ktoré zároveň zastrešujú celý komplex.

Novú podobu dostala aj budova toaliet, ktoré boli zmodernizované a vynovené. Na poschodí bol vytvorený priestor pre mladých a pútnikov, ktorý slúži na rôzne stretnutia, či nocľah pre tých, ktorí prichádzajú na rôzne púte.

A keďže sa vďaka tomu hora stala navštevovanejším miestom viac ako pred tým, bolo treba ju prepojiť s bazilikou. Prešovský arcibikup a metropolitan Ján Babjak SJ, navrhol prepojenie baziliky s ľutinskou horou Cestou svetla. Ide o kaplnky, v ktorých je štrnásť zjavení s rozjímaním od sviatku Vzkriesenia po sviatok Zostúpenie Svätého Ducha. Tieto dvojkaplnky smerujú ponad baziliku po ľutinskú horu novým chodníkom popod les.

Ďalšou dominantou areálu baziliky sa stal drevený chrám svätej Rodiny, ktorý sa vyníma na skale nad bazilikou. Ide o kópiu zhoreného ľutinského chrámu, ktorého základy sú na námestí pred bazilikou, kde kedysi stál. Veľkým lákadlom tohto chrámu je jeho veža, ktorá slúži ako vyhliadka na celé okolie. O stavbu tohto chrámu sa postaral bývalý prešovský župan MUDr. Peter Chudík, za čo sme mu veľmi vďační.

Súčasne s Chrámom svätej Rodiny a Cestou svetla, bola zhotovená aj Krížová cesta, ktorá začína pri Kaplnke sv. Mikuláša a končí pri drevenom chráme na kopci.

Keďže sa v areáli baziliky už nachádzali miniskanzén drevených chrámov, krížová cesta, cesta svetla, samotný drevený chrám, sama Božia Matka vnukla nápad otcovi arcibiskupovi – postaviť kaplnky posvätného ruženca. Súčasťou celého komplexu mali byť dva paralelne vybudované chodníky s potôčikom tečúcej vody medzi nimi. Tie boli dokončené v tom istom roku.

Keďže na ľutinskej hore zostali ešte dve kaplnky v dezolátnom stave, bolo nutné pustiť sa do ich opravy. Kaplnku svätého Kríža opravili a vynovili starostovia Ľutiny a Olejníkova.

O opravu kaplnky svätého Mikuláša sa pričinil prešovský arcibiskup a metropolitan Ján Babjak SJ. Súčasne s opravou týchto dvoch kaplniek bol vynovený hrob Zuzany Fekete, nachádzajúci sa vedľa Kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V roku 2016 mystička Myrna Nazzour zo Sýrie, ktorá tu bola na návšteve, podarovala tomuto miestu ikonu Soufanijskej Bohorodičky, s prosbou o umiestnenie tejto ikony niekde v areáli baziliky. Jej žiadosť prerástla do myšlienky vytvoriť Záhradu Bohorodičky. Nad potôčikom boli umiestnené dve obojstranné ružencové kaplnky a vedľa chodníkov bolo postupne vybudovaných osem dvojkaplniek na milostivé ikony Presvätej Bohorodičky našich pútnických miest.

Toto miesto sa stáva oázou pokoja, oddychu, rozjímania I relaxácie pre všetkých návštevíkov.

 


Služby vlastné bazilike

V prejavoch ľudovej  zbožnosti sa osobitná pozornosť venuje mariánskej úcte tzv. fatimských sobôt každú prvú sobotu v mesiaci.

Pre zvýraznenie puta s rímskou Petrovou katedrou sa každý rok v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine slávia osobitným slávnostným spôsobom nasledujúce slávnosti a sviatky:

  • sviatok Katedry sv. Petra (22. február)
  • slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov (29. jún)
  • výročie voľby najvyššieho Veľkňaza
  • výročie udelenia titulu basilicae minoris (22. jún – slávime 24.6.)
  • sviatok Narodenia Jána Krstiteľa (24. jún – patrón archieparchie)
  • výročie biskupskej vysviacky arcibiskupa a metropolitu

Privilégiá spojené s titulom baziliky menšej

Veriaci, ktorí nábožne navštívia baziliku minor v Ľutine a majú účasť na nejakom posvätnom obrade, alebo sa modlia modlitbu Pána a Vyznanie viery, za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel najvyššieho Veľkňaza) môžu získať odpustky práve v tirto spomínané slávnosti

Na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 9. júna 2010 (Prot. N. 575/10/I) o pute duchovného príbuzenstva s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, veriaci môžu získať úplné odpustky tiež:

  • na sviatok titulárnej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (5. august)
  • na všetky slávnosti Bohorodičky Panny Márie
  • vždy, keď sem prídu pútnici v skupine prejaviť náboženskú úctu