• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Pútnici

Areál je otvorený a prístupný denne

Návštevníkov areálu pútnického centra žiadame, aby rešpektovali nariadenia a odporúčania príslušných kompetentných orgánov vydaných počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.