Zhrnutie procesu participácie – Svätomariánska púť II.

V rámci prípravnej fázy predkladania žiadosti projektu Svätomariánska púť II. sme realizovali proces participácie pozostávajúci z rôznych aktivít, ktorými sme informovali zainteresované strany a širokú verejnosť o plánovanom projektovom zámere. Súčasne sme sa sústredili na získanie podnetov, návrhov a odporúčaní od zainteresovaných subjektov, z ktorých sme čerpali pri tvorbe projektu a ktoré prispeli k lepšiemu a efektívnejšiemu naplneniu cieľov projektu.

Bližšie informácie o výsledkoch nájdete v priložených dokumentoch:

  1. zhrnutie procesu participácie
  2. dodatky k zhrnutiu procesu participácie